ตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพ

ตรวจ คุณภาพ น้ำ

ตรวจคุณภาพน้ำ นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เราไม่มีทางรู้เลยว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปสะอาดมากแค่ไหนเพราะบางครั้ง เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า น้ำอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆ มากมาย การตรวจคุณภาพน้ำนอกจากเราจะได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดและปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ด้วย เช่น หากน้ำมีการปนเปื้อนของสนิมเหล็ก สามารถกำจัดสนิมเหล็กออกได้ เป็นต้น

ประโยชน์ของการตรวจคุณภาพน้ำ

  • การตรวจคุณภาพน้ำทำให้เราได้ดื่มน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • น้ำสะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สินค้ามีคุณภาพดี
  • นำผลที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การตรวจคุณภาพน้ำ ที่นิยมแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและการตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพ สำหรับตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น อุณหภูมิ ความขุ่น ความโปร่งแสง การตรวจสีและกลิ่น มักใช้การสังเกต สามารถสังเกตได้จากแหล่งน้ำโดยตรง การวัดอุณหภูมิมักใช้เครื่องวัดแบบพกพาและเทอร์โมมิเตอร์ ในขณะที่ความขุ่นและความโปร่งแสง มักวัดได้จากแหล่งน้ำเลยโดยตรง ความโปร่งแสงสามารถวัดได้ที่แหล่งน้ำโดยตรงด้วยจานวัดความโปร่งแสง  

สำหรับการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี เช่น การตรวจคุณภาพน้ำค่าความเป็นกรดและด่าง แอมโมเนีย ไนไตรท์ ฯลฯ วิธีการตรวจคุณภาพน้ำที่เราพบเห็นได้ทั่วไปคือ การใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม หรือ Test Kit ด้วยการใส่สารเคมีลงไปในตัวอย่างน้ำ สารเคมีจะทำปฏิกิริยากับน้ำและเกิดการเปลี่ยนสี จากนั้นแปลผล โดยการเทียบสีตามแผ่นเทียบสี ซึ่งแนบมากับชุดทดสอบ นอกจากนั้นยังสามารถส่งตัวอย่างน้ำเข้าตรวจคุณภาพน้ำได้ที่ห้องปฏิบัติการ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำอาจใช้ชุดทดสอบออกซิเจนละลายเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบพกพา หรือส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้เช่นเดียวกัน

นอกจากการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและการตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพแล้ว ยังมีการตรวจคุณภาพน้ำทางชีวภาพด้วย เช่น ปริมาณแบคทีเรีย รวมปริมาณเชื้อแบคทีเรียเฉพาะกลุ่ม การตรวจค่าคุณภาพของน้ำในส่วนนี้ต้องมีความชำนาญสูง โดยทั่วไปมักส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ

น้ำ ไม่เพียงใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคในภาคครัวเรือนแต่ยังใช้เพื่อการผลิตหรือกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หากน้ำไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ หรือการปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือสิ่งต่างๆ บางครั้งเราอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือทำให้คุณภาพของสินค้าลดลงได้ ดังนั้น การตรวจคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำมากมาย ตรวจสอบน้ำบาดาล น้ำกิน น้ำใช้ น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ ห้องปฏิบัติการทันสมัยได้มาตรฐานและเครื่องมือทันสมัยด้วย

ตรวจคุณภาพน้ำ นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เราไม่มีทางรู้เลยว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปสะอาดมากแค่ไหนเพราะบางครั้ง เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า น้ำอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆ มากมาย การตรวจคุณภาพน้ำนอกจากเราจะได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดและปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ด้วย เช่น หากน้ำมีการปนเปื้อนของสนิมเหล็ก สามารถกำจัดสนิมเหล็กออกได้ เป็นต้น ประโยชน์ของการตรวจคุณภาพน้ำ การตรวจคุณภาพน้ำทำให้เราได้ดื่มน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ น้ำสะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สินค้ามีคุณภาพดี นำผลที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ ที่นิยมแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและการตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพ สำหรับตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น อุณหภูมิ ความขุ่น ความโปร่งแสง การตรวจสีและกลิ่น มักใช้การสังเกต สามารถสังเกตได้จากแหล่งน้ำโดยตรง การวัดอุณหภูมิมักใช้เครื่องวัดแบบพกพาและเทอร์โมมิเตอร์ ในขณะที่ความขุ่นและความโปร่งแสง มักวัดได้จากแหล่งน้ำเลยโดยตรง ความโปร่งแสงสามารถวัดได้ที่แหล่งน้ำโดยตรงด้วยจานวัดความโปร่งแสง   สำหรับการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี เช่น การตรวจคุณภาพน้ำค่าความเป็นกรดและด่าง แอมโมเนีย ไนไตรท์ ฯลฯ วิธีการตรวจคุณภาพน้ำที่เราพบเห็นได้ทั่วไปคือ การใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม หรือ Test Kit ด้วยการใส่สารเคมีลงไปในตัวอย่างน้ำ สารเคมีจะทำปฏิกิริยากับน้ำและเกิดการเปลี่ยนสี จากนั้นแปลผล โดยการเทียบสีตามแผ่นเทียบสี ซึ่งแนบมากับชุดทดสอบ…